Poučení o odstoupení od smlouvy

Prodávající: PRVNÍ ZVÍŘECÍ LÉKÁRNA s.r.o.

IČ: 11729198

č.p. 117, 252 10 Trnová

e-mail: info@prvnizvirecilekarna.cz

telefon: +420 770 600 036

Tento dokument je poučením o právu na odstoupení od smluv uzavřených distančním způsobem nebo mimo obchodní prostory vč. vzorového formuláře pro odstoupení od těchto smluv v souladu s ust. § 1820 odst. 1 písm. f) a § 1820 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

Podmínky odstoupení od smlouvy definované v tomto dokumentu jsou součástí všeobecných obchodních podmínek (článek 4), které upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé uzavřením kupní smlouvy prostřednictvím internetového obchodu, se kterými se může seznámit každý kupující a souhlasí s jejich obsahem před uzavřením kupní smlouvy.

Odstoupení od smlouvy

Odstoupení od smlouvy spotřebitelem 

 • Pokud je smlouva uzavřena pomocí prostředků komunikace na dálku (prostřednictvím internetového obchodu), má spotřebitel v souladu s § 1829 a násl. občanského zákoníku právo bez uvedení důvodu a bez jakékoliv sankce odstoupit od smlouvy ve lhůtě čtrnácti (14) dní ode dne převzetí zboží.
 • Pokud spotřebitel v zákonné čtrnáctidenní lhůtě oznámí prodávajícímu, že od smlouvy odstupuje a zboží, včetně všech jeho součástí a příslušenství, zároveň vrátí prodávajícímu ve lhůtě čtrnácti (14) dní od odstoupení od smlouvy, smlouva se od počátku ruší.
 • Pro účely uplatnění práva na odstoupení od smlouvy spotřebitel o svém odstoupení od smlouvy informuje prodávajícího formou jednostranného právního jednání (například dopisem zaslaným prostřednictvím provozovatele poštovních služeb nebo e-mailem). Pro maximální administrativní zjednodušení a urychlení procesu odstoupení od smlouvy může spotřebitel využít vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy, který je ke stažení zde. V oznámení odstoupení od smlouvy musí být v každém případě uvedeno alespoň jméno a příjmení spotřebitele, číslo objednávky, označení zboží a číslo účtu pro vrácení ceny, nebo její části.
 • Lhůta pro odstoupení od smlouvy v zákonné čtrnáctidenní lhůtě se považuje za zachovanou, pokud spotřebitel v jejím průběhu odešle prodávajícímu oznámení, že od smlouvy odstupuje.
 • V případě, že spotřebitel odstoupí od smlouvy v zákonné čtrnáctidenní lhůtě a vrácené zboží není kompletní nebo je prokazatelně použité či poškozené, má prodávající vůči spotřebiteli nárok na náhradu škody, resp. na částku odpovídající snížené hodnotě vraceného zboží, s čímž spotřebitel tímto souhlasí. Prodávající v takovém případě vrací spotřebiteli takto ujednanou sníženou cenu. V případech, kdy bude zboží dále neprodejné (např. v případě jeho zničení nebo rozsáhlého poškození nebo odstranění symbolů příslušné firemní značky/loga/štítku atp.) může pohledávka prodávajícího činit částku odpovídající plné ceně zboží, což tímto spotřebitel bere na vědomí a souhlasí s tím.
 • Spotřebitel bere na vědomí, že v souladu s ustanovením § 1837 písm. d) a písm. g) občanského zákoníku nemůže odstoupit od smlouvy v případě zboží, které (i) bylo upraveno podle přání spotřebitele a které (ii) spotřebitel obalu vyňal z uzavřeného obalu a z hygienických důvodů jej není možné vrátit (např. léčiva a doplňky stravy).

Důsledky odstoupení od smlouvy spotřebitelem

  • Odstoupí-li spotřebitel oprávněně od smlouvy, s ohledem k čl. 4.2.2 VOP, je prodávající povinen bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů od odstoupení od smlouvy, vrátit spotřebiteli všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání zboží ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží. Prodávající vrátí peněžní prostředky spotřebiteli v zásadě stejným způsobem, jako je přijal, ledaže spotřebitel s jiným způsobem souhlasil nebo prodávajícímu vzniknou další náklady.
  • Odstoupí-li spotřebitel od smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky spotřebiteli dříve, než mu spotřebitel zboží předá nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.
  • Spotřebitel hradí náklady související se zpětným dodáním zboží prodávajícímu.  
  • Náklady na dodatečné služby spojené s dodáním zboží spotřebiteli (vč. zejména nákladů na službu dobírky) se nevrací.
  • Je-li společně se zbožím poskytnut spotřebiteli bonus (dárek, sleva, doprava zdarma atd.), je mezi prodávajícím a spotřebitelem uzavřena darovací smlouva s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od smlouvy spotřebitelem, pozbývá darovací smlouva ohledně takového bonusu účinnosti a spotřebitel je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý bonus.
  • Pokud spotřebitel odstoupí od smlouvy neoprávněně a zašle přesto zboží prodávajícímu, nebude zboží přijato, případně bude na náklady spotřebitele zasláno zpět a v případě prokazatelného vrácení nedoručitelné zásilky bude takové zboží skladováno na náklady spotřebitele.

   

  Zpět do obchodu